Xin chào các học viên

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các học viên làm sao để thi toefl itp để quy đổi điểm A1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc châu Âu. Đối với mức điểm từ 310-337 thi toefl thì các học viên không cần học gì cả. Hãy tự tin đi thi điền 1 cột cũng qua. Tôi đảm bảo điều đó. Chúc mừng các đồng chí đã biết thông tin này. 

Việc giải thích tại sao? Không cần giải thích. Thi đi sẽ đỗ