Phần thì này đặc biệt quan trọng, Tôi đã gộp tối giản chỉ còn 7 cấu trúc để các đồng chí tiện và dễ học. Ngoài ra, các đồng chí học cả thể thị động của các thì để chúng ta chọn vẹn được cấu trúc thì.

Trong toefl itp, Chúng ta chỉ cần nhận biết được động từ nào thuộc thì nào và cấu trúc nào là cũng đã đủ cho các đồng chí làm bài toefl itp rồi. Nhắc lại khẩu hiệu “ Những kiến thức nào thi tôi dạy, còn không thi tôi sẽ không đề cập để tránh gây nhiễu cho các đồng chí.

Video lý thuyết các thì trong toefl itp:

Để xem được video hãy click vào đây

Đính chính: Vị trí số 3 Thì Hoàn Thành Tiếp Diễn sau “been” là Ving nhé các đồng chí. Tôi đã thống kê lại bằng bảng bên dưới.

STT

Tên Thì

Cấu trúc thì

Thể bị động

1

Thì Đơn

S+V+O

S+Tobe+Ved+Prep+O

2

Thì Hoàn Thành

S+Have/Has/Had+Vp2+O

S+Have/Has/Had+Been+Vp2+Prep+O

3

Thì Hoàn Thành Tiếp Diễn

S+Have/Has/Had+been+Ving+O

S+Have/Has/Had+Been+Being+Vp2+Prep+O

4

Thì Tiếp Diễn

S+Tobe+Ving+O

S+Tobe+Being+Vp2+prep+O

5

Thì Tương Lai Đơn

S+Will+V+O

S+Will+Be+Vp2+prep+O

6

Động Từ Khuyết Thiếu

S+DTKT+V+O

S+DTKT+Be+Vp2+prep+O

7

Cấu Trúc Là Để

S+Tobe+To+V+O

 

 

Chú ý: Đây là phần quan trọng để học phần câu đơn, câu ghép và câu phức tiếp theo. nếu không học thuộc được các cấu trúc các thì này thì đừng học video tiếp. vì học tiếp sẽ không hiểu

Phần Luyện Tập

Bài 1: Tìm động từ rồi xác định thì của động từ đó trong các câu sau:

1. --- that as both birds and mammals become larger, their metabolic rates er unit of tissue decrease, and they generally live longer.

2. Asteroids are small and therefore very difficult to identify, even when --- to Earth.

3. A number of modern sculptors have rejected --- of minimal and environmental art and developed a style of extreme realism.

4. --- tributaries of the Mississippi River system were navigated by steamboats during the period before the outbreak of the Civil War.

5. Mary Eliza McDowell’s introduction to social service came ---, when she assisted victims of the great Chicago Fire of 1871.

Để xem được video hãy click vào đây

 

Bài 2: Tìm động từ rồi xác định thì của động từ đó trong các câu sau:

6. Young herons are helpless for a few weeks --- they learn to fly.

7. The history of painting is a fascinating chain of events that probably began with ---.

8. The center of gravity of the human body --- behind the hip joint.

9. The leaves and stems of the alfalfa plant are the only parts of the plant ---.

10. --- choose to live in or near metropolitan areas simply because they like the rapid pace of city life.

Để xem được video hãy click vào đây

 

Bài 3: Tìm động từ rồi xác định thì của động từ đó trong các câu sau:

11. --- to space travelers is high acceleration or deceleration forces.

12. Organic chemistry has made many new products---.

13. Perfectly matched pearls, strung into a necklace, --- a far higher price than the same pearls

14. Some metropolitan newspapers would make sizable volumes --- in book form.

15. Pennsylvania ranks high among the states population --- many areas are sparsely settled.

Để xem được video hãy click vào đây

 

Bài 4: Tìm động từ rồi xác định thì của động từ đó trong các câu sau:

1. Before 8000 B. C. wheat did not grow as prolifically --- it does today.

2. Both nickel and iron are whitish metals ---.

3. The bark of some species of oak trees yields a substance used in --- leather.

4. Although phosphorus is an essential constituent of all living creatures, ---is among the least abundant of the mineral nutrients.

5. ---- angles of any triangle always add up to 180 degrees.

Để xem được video hãy click vào đây

 

Bài 5: Tìm động từ rồi xác định thì của động từ đó trong các câu sau:

6. The gibbon ranges over ---- other apes do.

7. Sarah Frances Whiting opened the --- of physics in the United States in 1878.

8. ---, some of the Earth’s interior heat escapes to the surface.

9. Sandra Day O’Connor, the first woman member of the United States Supreme Court, believed that the courts should interpret the laws --- legislate.

10. --- of minerals, which are chemical elements or compounds of varying purity.

Để xem được video hãy click vào đây

 

Bài 6: Tìm động từ rồi xác định thì của động từ đó trong các câu sau:

11. Booker T. Washington, acclaimed as a leading educator at the turn of the century, --- of a school that later became the Tuskegee Institute.

12. --- white ginger, one scrapes and washes the roots before drying them.

13. By the time ---, Norman Rockwell had decided that he wanted to be an artist.

14. During the eighteenth century, Little Turtle was chief of the Miami tribe whose territory became --- is now Indiana and Ohio.

15. Pansies can be cultivated easily in home gardens, but --- plenty of water and not too much sun.

Để xem được video hãy click vào đây

 

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!