Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

1. Đề 25 câu sau có lời giải: 1989 - 01 

2. Đề 25 câu sau có lời giải: 1989 - 08 

3. Đề 25 câu sau có lời giải: 1989 - 10 

4. Đề 25 câu sau có lời giải: 1992 - 01 

5. Đề 25 câu sau có lời giải: 1992 - 05 

6. Đề 25 câu sau có lời giải: 1992 - 08 

7. Đề 25 câu sau có lời giải: 1992 - 10 

8. Đề 25 câu sau có lời giải: 1993 - 01 

9. Đề 25 câu sau có lời giải: 1993 - 05 ​​​​​​​

10. Đề 25 câu sau có lời giải: 1993 - 08 ​​​​​​​​​​​​​​

11. Đề 25 câu sau có lời giải: 1993 - 10 ​​​​​​​

12. Đề 25 câu sau có lời giải: 1994 - 05 ​​​​​​​

13. Đề 25 câu sau có lời giải: 1994 - 08 ​​​​​​​

14. Đề 25 câu sau có lời giải: 1994 - 10 ​​​​​​​

15. Đề 25 câu sau có lời giải: 1995 - 01 ​​​​​​​

16. Đề 25 câu sau có lời giải: 1995 - 05 ​​​​​​​​​​​​​​

17. Đề 25 câu sau có lời giải: 1995 – 08 ​​​​​​​

18. Đề 25 câu sau có lời giải: 2003 - 01 ​​​​​​​​​​​​​​

19. Đề 25 câu sau có lời giải: 2003 - 08 ​​​​​​​

20. Đề 25 câu sau có lời giải: 2003 - 10 ​​​​​​​

21. Đề 25 câu sau có lời giải: 2004 - 01 ​​​​​​​​​​​​​​