Tin vui: Sau một thời gian cố gắng, kiên trì, tôi đã xây lại website học toefl itp hoàn toàn mới. Ngoài ra, tôi bổ sung rất nhiều kiến thức cũng như công cụ mới trong website để thuận tiện cho các bạn học tập hơn. Các bạn có thể xem video chi tiết:

 

1. Từ loại                                      

              1.1 Danh từ                    

              1. TOEFL ITP - Dấu hiệu nhận biết danh từ?   

 

              2. TOEFL ITP - Phân loại danh từ để thuận lợi cho thi toefl itp?           

 

              3. TOEFL ITP - Cách phân loại khác của danh từ trong toefl itp?           

 

              4. TOEFL ITP - Danh từ đơn cấu tạo như thế nào?             

 

              5. TOEFL ITP - cụm danh từ là gì?             

 

              6. TOEFL ITP - Mạo từ trong toefl itp gồm gì?             

 

              7. TOEFL ITP - Cách sử dụng mạo từ a an ?             

 

              8. TOEFL ITP - Các đuôi danh từ chỉ người gồm những gì?         

 

              9. TOEFL ITP - Danh từ xác định khi nào?               

 

              10. TOEFL ITP - Vị trí của danh từ có thể dứng ở đâu?             

 

              11. TOEFL ITP - Các cặp từ cần nhớ trong toefl itp?             

 

              12. TOEFL ITP - Thuật Ngữ THE TERM "XXXX" như thế nào?     

 

              13. TOEFL ITP - Đuôi ENT và ANT thường là đuôi từ loại nào?       

 

                                         

              1.2 Tính từ                     

              1. TOEFL ITP - Nhận dạng tính từ như thế nào?             

 

              2. TOEFL ITP - Tính từ có thể đứng ở đâu?               

 

              3. TOEFL ITP - các tính từ tương ứng của giới từ IN - OUT - UP?           

 

              4. TOEFL ITP - Cách sử dung able và ability trong toefl itp        

 

                                         

              1.3 Giới từ                     

              1. TOEFL ITP - Sau giới từ gồm những gì?             

 

              2. TOEFL ITP - Các giới từ thường gặp trong toefl itp?               

 

              3. TOEFL ITP - BECAUSE và BECAUSE OF tương ứng là từ loại gì?         

 

              4. TOEFL ITP - MẶC DÙ trong tiếng anh và toefl itp?               

 

                                         

              1.4 Động từ                   

              1. TOEFL ITP - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong toefl itp?   

 

              2. TOEFL ITP - Các cấu trúc của động từ HELP?             

 

              3. TOEFL ITP - Cách sử dụng động từ make?               

 

              4. TOEFL ITP - IMAGE OUT - DATE BACK - DATE FROM có phải là động từ hay không?             

 

              5. TOEFL ITP - Cấu trúc cho phép ai đó làm gi?             

 

              6. TOEFL ITP - "adj+ly" có làm tân ngữ của động từ tobe hay không?            

 

              7. TOEFL ITP - Cách sử dụng NO - NOT - NONE             

 

                                         

              1.5 Lượng từ                  

              1. TOEFL ITP - Cách sử dụng FEW/A FEW vs LITTLE/A LITTLE ? 

 

              2. TOEFL ITP - Cách sử dụng MANY vs MUCH như thế nào?     

 

              3. TOEFL ITP - Cách sử dụng từ ALL             

 

              4. TOEFL ITP - Số thứ tự trong Tiếng anh?             

 

              5. TOEFL ITP - Cấu trúc một trong những trong toefl itp- ONE OF       

 

              6. TOEFL ITP - Cách ghi đơn vị trong Tiếng anh như thế nào?       

 

                                         

              1.6 Trạng từ                    

              1. TOEFL ITP - Phân loại trạng từ trong toefl itp?               

 

              2. TOEFL ITP - Cách sử dụng từ MOST               

 

              3. TOEFL ITP - Nhiễu trong câu gồm những gì?             

 

                                         

2. Năm Cấu trúc cứng                               

              1. TOEFL ITP - Cấu trúc thứ nhất trong năm cấu trúc cứng?   

 

              2. TOEFL ITP - Cấu trúc thứ hai trong năm cấu trúc cứng?   

 

              3. TOEFL ITP - Cấu trúc thứ ba trong năm cấu trúc cứng?   

 

              4. TOEFL ITP - Cấu trúc thứ bốn trong năm cấu trúc cứng?  

 

              5. TOEFL ITP - Cấu trúc thứ năm trong năm cấu trúc cứng?  

 

                                         

3. Câu ghép                                   

              1. TOEFL ITP - Câu ghép trong toefl itp?             

 

                                         

4. Mệnh đề                                   

              4.1 MD Danh từ                           

              1. TOEFL ITP - Mệnh đề danh từ "sub=what" như thế nào?       

 

              2. TOEFL ITP - Mệnh đề danh từ "sub=HOW" như thế nào ?     

 

              3. TOEFL ITP - Mệnh đề danh từ "sub= that" như thế nào?       

 

              4. TOEFL ITP - Các sub của mệnh đề danh từ la gì?             

 

              5. TOEFL ITP - Cấu trúc tổng quát của mệnh đề danh từ là gì?    

 

              6. TOEFL ITP - Vị trí của mệnh đề danh từ là gì?             

 

              7. TOEFL ITP - Mệnh đề danh từ sub= if/whether cấu trúc như thế nào ?         

 

                                         

              4.2 MD Tính từ               

              1. TOEFL ITP - Dấu hiệu nhận biết mệnh đề tính từ "to+V+O" ?        

 

              2. TOEFL ITP - Phân biệt "sub = that" của mệnh đề danh từ và tính từ?       

 

              3. TOEFL ITP - which chỉ là sub của mệnh đề gì?             

 

              4. TOEFL ITP - Vị trí của mệnh đề tính từ?             

 

              5. TOEFL ITP - Cấu trúc của mệnh đề tính từ rút gọn như thế nào?    

 

              6. TOEFL ITP - Liệt kê các sub của mệnh đề tính từ?             

 

              7. TOEFL ITP - "Ved" trong mệnh đề tính từ rút gọn "Ved+prep+O" là loại gì?             

 

              8. TOEFL ITP - Gạch chân động từ nằm trong cấu trúc mệnh đề tính từ "Sub+V+O" thì làm thế nào?             

 

              9. TOEFL ITP - Cấu trúc mệnh đề tính từ đầy đủ như thế nào?            

 

                                         

              4.3 MD Trạng từ                          

              1. TOEFL ITP - Liệt kê các sub của mệnh đề trạng từ hay gặp?     

 

              2. TOEFL ITP - MD trạng từ rút gọn "Sub+O" thì "O" là danh từ được không?     

 

              3. TOEFL ITP- Cấu trúc của mệnh đề trạng từ rút gọn như thế nào?          

 

              4. TOEFL ITP - prep + which la gì?             

 

              5. TOEFL ITP-Cấu trúc của mệnh đề trạng từ đây đủ như thế nào?            

 

                                         

5. Các cấu trúc so sánh                              

              1. TOEFL ITP - Cấu trúc so sánh hơn nhất như thế nào?             

 

              2. TOEFL ITP - Cấu trúc so sánh hơn như thế nào?               

 

              3. TOEFL ITP - Cấu trúc so sánh kém hơn như thế nào?             

 

              4. TOEFL ITP - Cấu trúc so sánh kém nhất như thế nào?             

 

              5. TOEFL ITP - Cách sử dụng cấu trúc giống THE SAME?             

 

              6. TOEFL ITP - Cấu trúc so sánh bội trong tiếng anh?             

 

              7. TOEFL ITP - So sánh bằng trong tiếng anh cấu trúc như thế nào?    

 

              8. TOEFL ITP - Cấu trúc càng càng trong tiếng anh?             

 

Xin Chào! Tôi Là Nguyễn Đức Mùi. Rất Vui Khi Bạn Đã Theo dõi toàn bộ bài Viết

Chúc Bạn Thi Tốt!