Bài 1: Đề January 2002 Câu 10-19: 

Thiên Văn Học- 2_Practice TEST 64 12-21

Thiên Văn Học- 3_Practice TEST 21 22-31

Thiên Văn Học- 4_Practice TEST 27 9-19

Thiên Văn Học- 5_Practice TEST 61 Passage 4

Thiên Văn Học- 6_Practice TEST 07 41-50

Thiên Văn Học- 7_Practice TEST 23 12-20

Thiên Văn Học- 8_Practice TEST 57  Passage 2

Thiên Văn Học- 9_Practice TEST 30 39-50

Thiên Văn Học- 10_Practice TEST 58 Passage 3

Thiên Văn Học- 11_Practice TEST 19 23-33

Thiên Văn Học- 12_Practice TEST 53 Passage 3

Thiên Văn Học- 13_Practice TEST 66 22-31

Thiên Văn Học- 14_TEST 01 May 2004 1-10

(Địa Chất) 15_TEST 01 May 2004 41- 50

(IN ẤN)16_TEST 01 May 2004 11-21

(NÔNG NGHIỆP)17_TEST 01 May 2004 22-31

(PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG)18_TEST 01 May 2004 32-40

(XUẤT KHẨU, CÔNG NÔNG NGHIỆP ) 19_TEST 02 January 2003 1-10

Động Vật Hoang Dã- 20 TEST 02 January 2003 11-19

(CHÍNH TRỊ, CHIẾN TRANH) 21_TEST 02 January 2003 20-30

(Dầu Mỏ, Đại Dương) 22_TEST 02 January 2003 31-39

Âm Nhac, Nhạc Cụ 23_TEST 02 January 2003 40-50

(VI SINH VẬT) 24_TEST 03 August 20031-11

NÔNG NGHIỆP TEST 25_03 August 2003 12-20

(Khí Hậu)26_TEST 03 August 2003 21-29

(Ánh Sáng, Đèn Flash)27_TEST 03 August 2003 30-40

(Nghệ Sĩ, Nghệ Thuật)28_TEST 03 August 2003 41-50

(HÀNH TINH)29_TEST 04 October 2003 1-9

NÔNG NGHIỆP_30_TEST 04 October 2003 10-19

ĐỘNG VẬT_31_TEST 04 October 2003 20-29

BẮC MỸ_32_TEST 04 October 2003 30-39

Nghệ Sĩ, Nghệ Thuật_33_TEST 04 October 2003 40-50

CÔNG CỘNG, CÔNG VIÊN _34_TEST 05 January 2002 1-9

ĐỘNG VẬT GOANG DÃ_35_TEST 05 January 2002 20-29

Hoa_TEST 36_05 January 2002 30-39

ĐỘNG VẬT, CÔN TRÙNG_37_TEST 05 January 2002 40-50

ÂM NHẠC NHẠC CỤ_38_TEST 06 May 2002 1-9

BABY_39_TEST 06 May 2002 10-20

ĐẤT ĐÁ_40_TEST 06 May 2002 21-29

ĐỘNG VẬT_41_TEST 06 May 2002 30-40

NÔNG NGHIỆP,NÔNG DÂN_42_TEST 06 May 2002 41-50

Kỹ Thuật Sản Xuất, Đồ Gốm_43_TEST 07 August 2002 1-9

THỰC VẬT_CÂY TRÀ CỔ_44_TEST 07 August 2002 10-19

ĐỘNG VẬT_TUYỆT CHỦNG_45_07 August 2002 20-30

BẦU KHÍ QUYỂN_46_TEST 07 August 2002 31-40

NÔNG NGHIỆP_47_TEST 08 September 2002 1-10

ĐỒ GỐM_48_TEST 08 September 2002 11-21

KHẢO CỔ_49_TEST 08 September 2002 22-31

ĐỘNG THỰC VẬT_50_TEST 08 September 2002 32-40

ĐỘNG THỰC VẬT_51_TEST 08 September 2002 41-50

ĐỘNG THỰC VẬT_52_Practice TEST 09 October 2002 1-9

KHÍ HẬU, THỜI TIẾT_53_Practice TEST 09 October 2002 10-19

ĐỘNG VẬT_54_TEST 09 October 2002  20-30

NGHỆ THUẬT_55_TEST 09 October 2002 31-39

BĂNG_56_TEST 09 October 2002  40-50

CÔNG VIÊN, CÔNG CỘNG_57_TEST 10 January 2001 1-9

NGHỆ NHÂN_58_10 January 2001  10-17

THÀNH THỊ_59_TEST 10 January 2001 18-28

THIÊN HÀ, VŨ TRỤ_60_TEST 10 January 2001  29-40

NGHỆ THUẬT_61_TEST 10 January 2001   41-50

NÔNG,CÔNG NGHIỆP_62_TEST 11 May 2001 1-10

ĐỘNG VẬT_63_TEST 11 May 2001 11-20

NGHỆ THUẬT_64_TEST 11 May 2001 21-30

ĐẠO ĐỨC_65_TEST 11 May 2001 31-40

KHÍ HẬU_66_TEST 11 May 2001 41-50

ĐỒ GỐM_67_TEST 12 August 2001 1-9

ĐỘNG VẬT_68_TEST 12 August 2001 10-19

CÔNG NGHIỆP, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ_69_TEST 12 August 2001  20-28

VĂN HOC, NGHỆ THUẬT_70_TEST 12 August 2001  29-39

THÀNH PHỐ_71_TEST 12 August 2001  40-50

ÂM NHẠC_72_TEST 13 October 2001 1-9

ĐỘNG VẬT_73_TEST 13 October 2001 10-19

SÔNG BĂNG_74_TEST 13 October 2001 20-29

IN ẤN_75_TEST 13 October 2001 30-39

CÔNG NGHIỆP_76_TEST 13 October 2001 40-50

NÔNG NGHIỆP,CHỢ_77_TEST 14 January 2000 1-10

ĐỘNG VẬT_78_TEST 14 January 2000 11-22

ĐẤT_79_TEST 14 January 2000 23-33

LỜI NÓI, ÂM THANH_80_TEST 14 January 2000 34-43

Trường Học_81_TEST 14 January 2000 44-50

ĐỘNG VẬT_82_TEST 15 May 2000 1-9

VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT_83_TEST 15 May 2000 10-19

NGHỆ THUẬT_84_TEST 15 May 2000 20-29

SÔNG BĂNG_85_TEST 15 May 2000 30-40

LEADER_86_TEST 15 May 2000 41-50

ĐỘNG VẬT_87_TEST 16 August 2000 1-8

THÀNH THỊ_88_TEST 16 August 2000 9-19

NÔNG NGHIỆP_89_TEST 16 August 2000 20-28

THỨC ĂN_90_TEST 16 August 2000 29-39

ĐỒ GỐM_91_TEST 16 August 2000 40-50

THỨC ĂN_92_TEST 17 October 2000 1-10

LÒ SƯỞI_93_TEST 17 October 2000 11-20

ĐỘNG VẬT_94_TEST 17 October 2000 21-29

GIỜ LÀM VIỆC_95_TEST 17 October 2000 30-40

CÔNG NGHIỆP_96_TEST 17 October 2000 41-50

ĐAN LÁT_97_TEST 18 January 1999 1-12

ĐẤT, ĐÁ_98_TEST 18 January 1999 13-20

THÀNH THỊ_99_TEST 18 January 1999 21-33

QUYẾT ĐỊNH_100_TEST 18 January 1999 34-44

Y TẾ_101_TEST 18 January 1999 45-50

NGHỆ THUẬT, TRANH_102_TEST 19 May 1999 1-9

CHÍNH TRỊ_103_TEST 19 May 1999 10-22

CÔNG NÔNG NGHIỆP_104_TEST 19 May 1999 34-44

ĐỘNG VẬT_105_TEST 19 May 1999 45-50

NGHỆ THUẬT_106_TEST 20 August 1999 1-10

THỰC VẬT, NẤM_107_TEST 20 August 1999 11-22

VIATAMIN, DINH DƯỠNG_108_TEST 20 August 1999 23-33

ĐẤT, ĐÁ_109_TEST 20 August 1999 34-43

THÀNH THỊ_110_TEST 20 August 1999 44-50

CHẤT HÓA HỌC_111_TEST 21 October 1999 1-10

ĐỘNG VẬT_112_TEST 21 October 1999 11-21

NGHỆ THUẬT, TRANH_113_TEST 21 October 1999 32-42

CHÍNH TRỊ_114_TEST 21 October 1999 43-50

Báo Chí_115_TEST 22 January 1998 1-9

Thủy Tinh_116_TEST 22 January 1998 10-19

HÓA THẠCH_117_TEST 22 January 1998 20-30

ĐỘNG THỰC VẬT_118_TEST 22 January 1998 31-40

ÂM NHẠC_119_TEST 22 January 1998 41-50

Nông Nghiệp_120_TEST 23 May 1998 1-11

Len_121_TEST 23 May 1998 21-30

Thực Vật_122_TEST 23 May 1998 31-40

Nông Nghiệp_123_TEST 23 May 1998 41-50

Lửa, Chất Đốt_124_TEST 24 August 1998 1-10

Sắt_125_TEST 24 August 1998 11-22

Thiên Hà, Vũ Trụ_126_TEST 24 August 1998 23-32

ĐỘNG VẬT_127_TEST 24 August 1998 33-41

Ý Thức, Hệ Sinh Thái_128_TEST 24 August 1998 42-50

Nội Thất_129_TEST 25 October 1998 1-10

Chính Trị, Quân Sự_130_TEST 25 October 1998 11-20

Hóa Thạch_131_TEST 25 October 1998 21-30

Nhà Ở, Trung Cư_132_TEST 25 October 1998 31-40

Tuyết, Băng_133_TEST 25 October 1998 41-50

NƯỚC_134_TEST 26 December 1998 1-9

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ_135_TEST 26 December 1998 10-19

THÀNH THỊ, NÔNG THÔN_136_TEST 26 December 1998 20-29

NGHỆ THUẬT, TRANH_137_TEST 26 December 1998 30-39

ĐƯỜNG SẮT_138_TEST 26 December 1998 40-50

NÔNG NGHIỆP_139_TEST 27 January 1997 1-8

ĐIÊU KHẮC_140_TEST 27 January 1997 20-28

ĐỘNG VẬT_141_TEST 27 January 1997 29-39

NHÀ Ở_142_TEST 27 January 1997 40-50

ĐIÊU KHẮC_143_TEST 28 May 1997 1-8

ĐỘNG VẬT_144_TEST 28 May 1997 9-19

ĂN UỐNG_145_TEST 28 May 1997 20-30

KHOA HỌC_146_TEST 28 May 1997 31-38

THÀNH THỊ_147_TEST 28 May 1997 39-50

NÔNG NGHIỆP_148_TEST 29 August 1997 1-9

DÂY ĐIỆN_149_TEST 29 1997 August 10-19

LẶN_150_TEST 29 1997 August 20-28

KÍNH HIỂN VI_151_TEST 29 1997 August 29-38

VĂN HỌC_152_TEST 29 August 1997 39-50

Khách Sạn_153_TEST 30 October 1997 1-7

Thực Vật_154_TEST 30 October 1997 8-17

Động Vật_155_TEST 30 October 1997 18-31

Báo Chí_156_TEST 30 October 1997 32-38

ĐƯỜNG SẮT_157_TEST 31 December 1997 1-10

ĐỘNG VẬT_158_TEST 31 December 1997 11-22

BẠC_159_TEST 31 December 1997  23-31

HÓA THẠCH_160_TEST 31 December 1997  32-40

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ_161_TEST 31 December 1997  41-50

KHOA HỌC_162_TEST 32 January 1996 1-9

ĂN UỐNG, BẢO QUẢN_163_TEST 32 January 1996 10-20

VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT_164_TEST 32 January 1996 21-30

TỔ TIÊN, CON NGƯỜI_165_TEST 32 January 1996 31-41

THỰC VẬT_166_TEST 32 January 1996 42-50

VĂN HỌC_167_TEST 33 March 1996 1-7

ĐỘNG VẬT_168_TEST 33 March 1996 8-18

VĂN HÓA_169_TEST 33 March 1996 19-29

THỜI TIẾT_170_TEST 33 March 1996 30-40

PT KINH TẾ_171_TEST 33 March 1996 41-50

THỰC VÂT, HOA_172_TEST 34 May 1996 1-12

GIÁO DỤC_173_TEST 34 May 1996 13-22

ĐƯỜNG SẮT_174_TEST 34 May 1996 23-32

TÀU HƠI NƯỚC_175_TEST 34 May 1996 33-44

BĂNG, NÚI LỬA_176_TEST 34 May 1996 45-50

Ánh Sáng, Tia Laze_177_TEST 35 August 1996 1-10

Nghệ Thuật, Tranh_178_TEST 35 August 1996 11-21

Động Vật_179_TEST 35 August 1996 22-32

Dịch Vụ, Bưu Điện_180_TEST 35 August 1996 33-41

Khảo Cổ Học_181_TEST 35 August 1996 43-50

Trái Đất_182_TEST 36 October 1996 1-8

Sông, Kênh_183_TEST 36 October 1996 9-20

Động Thực  Vật_184_TEST 36 October 1996 21-31

Thiết Kế Nhà Ở_185_TEST 36 October 1996 32-44

Động Vật_186_TEST 36 October 1996 45-50

Trường Học, Giáo Dục_187_TEST 37 December 1996 1-9

Vỏ Trái Đất_188_TEST 37 December 1996 10-18

Chính Phủ, Nền Kinh Tế_189_TEST 37 December 1996 19-28

Động Thực Vật_190_TEST 37 December 1996 29-38

Nghệ Thuật_191_TEST 37 December 1996 39-50

Âm Nhạc_192_TEST 38 January 1995 Passage 1

Động Vật_193_TEST 38 January 1995 Passage 2

Phụ Nữ_194_TEST 38 January 1995 Passage 3

Thực Vật_195_TEST 38 January 1995 Passage 4

Ánh Sáng_196_TEST 38 January 1995 Passage 5

Giáo Dục_197_TEST 39 May 1995 Passage 1

Nước_198_TEST 39 May 1995 Passage 2

Động Vật_199_TEST 39 May 1995 Passage 3

Thơ Ca_200_TEST 39 May 1995 Passage 4

Thời Trang_201_TEST 39 May 1995 Passage 5

ĐẠI DƯƠNG_202_TEST 40 August 1995 1-9

Dân Số_203_TEST 40 August 1995 10-21

Thức Ăn_204_TEST 40 August 1995 22-30

Nhà Hát, Kịch_205_TEST 40 August 1995 31-40

Chiến Tranh_206_TEST 40 August 1995 41-50

Nước_207_TEST 41 October 1995 1-13

Phương Tiện Giao Thông_208_TEST 41 October 1995 14-22

Động Vật_209_TEST 41 October 1995 23-33

Sông_210_TEST 41 October 1995 34-41

Nhạc Cụ_211_TEST 41 October 1995 42-50

Vũ Khí, Hàng Thủ Công_212_TEST 42 December 1995 1-10

Phim_213_TEST 42 December 1995 11-21

Vỏ Trái Đất_214_TEST 42 December 1995 22-31

Động Thực Vật_215_TEST 42 December 1995 32-40

Đại Lưu_216_TEST 42 December 1995 41-50

Nghệ Thuật, Tranh_217_TEST 43 January 1994 Passage 1

Động Vật_218_TEST 43 January 1994 Passage 2

Khoa Học, Thí Nghiệm_219_TEST 43 January 1994 Passage 3

Muối_220_TEST 43 January 1994 Passage 4

Dịch Vụ_221_TEST 43 January 1994 Passage 5

Kênh_222_TEST 44 May 1994 Passage 1

Băng_223_TEST 44 May 1994 Passage 2

Động Vât, Nhiệt Độ_224_TEST 44 May 1994 Passage 3

Nghệ Thuật, Tranh_225_TEST 44 May 1994 Passage 4

Khoa Học, Hóa Học_226_TEST 44 May 1994 Passage 5

Trường Học, Giáo Dục_227_TEST 45 August 1994 Passage 1

Âm Nhạc, Nhạc Cụ_228_TEST 45 August 1994 Passage 2

Kim Loại_229_TEST 45 August 1994 Passage 3

Văn Học_230_TEST 45 August 1994 Passage 4

Băng, Nước_231_TEST 45 August 1994 Passage 5

Động Vật_232_TEST 46 October 1994 Passage 1

Nghệ Thuật, Nghệ Sĩ, Tranh_233_TEST 46 October 1994 Passage 2

Baby_234_TEST 46 October 1994 Passage 3

Thiên Thạch_235_TEST 46 October 1994 Passage 4

Chính Trị_236_TEST 46 October 1994 Passage 5

Động Vật, Vi Khuẩn_237_TEST 47 January 1993 Passage 1

Văn Học, Nghệ Thuật_238_TEST 47 January 1993 Passage 2

Thiên Hà Vũ Trụ, Hành Tinh_239_TEST 47 January 1993 Passage 3

Thành Thị_240_TEST 47 January 1993 Passage 4

Thuộc Địa_241_TEST 47 January 1993 Passage 5

Động Vật_242_TEST 48 May 1993 Passage 1

Tàu Hơi Nước_243_TEST 48 May 1993 Passage 2

Khảo Cổ_244_TEST 48 May 1993 Passage 3

Khiêu Vũ_245_TEST 48 May 1993 Passage 4

Trái Đất,Kiến Tạo Mảng_246_TEST 48 May 1993 Passage 5

Âm Nhạc_247_TEST 49 August 1993 Passage 1

Điện_248_TEST 49 August 1993 Passage 2

Hàng Không_249_TEST 49 August 1993 Passage 3

Động Vật_250_TEST 49 August 1993 Passage 4

Thời Tiền Sử_251_TEST 49 August 1993 Passage 5

Ánh Sáng, Ngọn Hải Đăng_252_TEST 50 January 1992 Passage 1

Động Vật_253_TEST 50 January 1992 Passage 2

Công Viên_254_TEST 50 January 1992 Passage 3

Vật Lý, Chất Lỏng_255_TEST 50 January 1992 Passage 4

Sân Khấu_256_TEST 50 January 1992 Passage 5

Giao Dịch_257_TEST 51 May 1992 Passage 1

Động Vât, Virus_258_TEST 51 May 1992 Passage 3

Khiêu Vũ_259_TEST 51 May 1992 Passage 4

Nước_260_TEST 51 May 1992 Passage 5

Thực Vật_261_TEST 52 August 1992 Passage 2

Khiêu Vũ_262_TEST 52 August 1992  Passage 3

Điện_263_TEST 52 August 1992   Passage 4

Chiến Tranh_264_TEST 52 August 1992 Passage 5

Sông, Hồ_265_TEST 53 October 1992 Passage 2

Sao_266_TEST 53 October 1992 Passage 3

Nhà Ở_267_TEST 53 October 1992 Passage 5

Đường Hầm_268_TEST 54 January 1991 Passage 1

Tảng Băng Trôi_269_TEST 54 January 1991 Passage 2

Huyền Thoại Nổi Tiếng_270_TEST 54 January 1991 Passage 3

Vũ Trụ_271_ TEST 54 January 1991 Passage 4

Lốc Xoáy, Thiên Tai_272_TEST 55 May 1991 Passage 1

Tranh, Triển Lãm_273_TEST 55 May 1991 Passage 2

Thống Kê_274_TEST 55 May 1991 Passage 3

Động Vật_275_TEST 55 May 1991 Passage 4

Giáo Dục_276_TEST 55 May 1991 Passage 5

Khí Hậu, Thời Tiết, Địa Hình Columbia_277_TEST 56 August 1991 Passage 1

Động Vật_278_TEST 56 August 1991 Passage 2

Khí Hậu, Mây_279_TEST 56 August 1991 Passage 3

Nghệ Thuật, Nghệ Sĩ_280_TEST 56 August 1991 Passage 4

Thực Vật_281_TEST 56 August 1991 Passage 5

Baby_282_TEST 57 October 1991 Passage 1

Mặt Trời, Hệ Mặt Trời_283_TEST 57 October 1991 Passage 2

Nông Nghiệp_284_TEST 57 October 1991 Passage 3

Cải Thiện Nơi Làm Việc_285_TEST 57 October 1991 Passage 4

Văn Hóa_286_TEST 57 October 1991 Passage 5

Thép_287_TEST 58 January 1990 Passage 1

Động Vật_288_TEST 58 January 1990 Passage 2

Vũ Trụ_289_TEST 58 January 1990 Passage 3

Phương Tiện_290_TEST 58 January 1990 Passage 4

Thơ Ca_291_TEST 58 January 1990 Passage 5

Động Vật, Hàu_292_TEST 59 May 1990 Passage 1

Đất Đai_293_TEST 59 May 1990 Passage 2

Hocmon_294_TEST 59 May 1990 Passage 3

Văn Học_295_TEST 59 May 1990 Passage 4

Chiến Tranh, Chính Trị_296_TEST 59 May 1990 Passage 5

Va Chạm Không Gian_297_TEST 60 August 1990 Passage 1

Sinh Vật_298_TEST 60 August 1990 Passage 2

Nhà Ở_299_TEST 60 August 1990 Passage 3

Con Người, Đặc Điểm Vật Lý_300_TEST 60 August 1990 Passage 4

Truyền Hình_301_TEST 60 August 1990 Passage 5

Thực Vật, Lúa Mì_302_TEST 61 October 1990 Passage 1

Cách Mạng Đất Đai_303_TEST 61 October 1990 Passage 2

Tòa Nhà Chọc Trời_304_TEST 61 October 1990 Passage 3

Thiên Hà Vũ Trụ, Hành Tinh_305_TEST 61 October 1990 Passage 4

Thực Vật_306_TEST 61 October 1990 Passage 5

Đường Sắt_307_PRACTICE TEST 62 1-11

Phụ Nữ_308_PRACTICE TEST 62 12-19

Nghệ Thuật, Nghệ Sĩ_309_PRACTICE TEST 62 20-29

Nguồn Gốc Con Người_310_PRACTICE TEST 62 30-39

Hành Vi Con Người_311_PRACTICE TEST 62 40-50

Thực Vật_312_PRACTICE TEST 63 1-10

Ánh Sáng, Động Lực Học_313_PRACTICE TEST 63 11-21

Bưu Điện, Thư_314_PRACTICE TEST 63 22-31

Hàng Không_315_PRACTICE TEST 63 32-40

Âm Nhạc_316_PRACTICE TEST 63 41-50

Âm Nhạc_317_PRACTICE TEST 64 1-11

Trái Đất_318_PRACTICE TEST 64 12-21

Nhập Cư, Di Cư_319_PRACTICE TEST 64 22-31

Kiến Trúc_320_PRACTICE TEST 64 32-40

Động Vật_321_PRACTICE TEST 64 41-50

Thể Thao, Bóng Chày_322_PRACTICE TEST 65 1-10

Triết Học_323_PRACTICE TEST 65 11-20

Con Người, Mắt_324_PRACTICE TEST 65 21-30

Lao Động, Việc Làm_325_PRACTICE TEST 65 31-39

Đồng Hồ_326_PRACTICE TEST 65 40-50

Văn Học, Người Viết_327_PRACTICE TEST 66 1-10

Nền Dân Chủ, Hiến Pháp_328_PRACTICE TEST 66 11-21

Khảo Cổ_329_PRACTICE TEST 66 22-31

Mua Hàng, Phát Triển Kinh Tế Nước Mỹ_330_PRACTICE TEST 66 32-39

Nghệ Thuật_331_PRACTICE TEST 66 40-50